Al onze boeken kunt u in de boekhandel kopen of bestellen.

 Particuliere bestellingen, uitsluitend voor Nederland:

Voor het bestellen van onze boeken kunt u terecht bij Uitgeverij Schors te Amsterdam, met wie wij een samenwerkingsverband zijn aangegaan. Hun webadres is: www.schors.nl

Software die wij vertegenwoordigen leveren wij wel rechtstreeks uit. U kunt uw bestelling rechtstreeks per e-mail te plaatsen op This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Zie ook onze algemene voorwaarden hieronder.

 

Mededeling voor boekhandels:

Nederland 
Vrijwel al onze titels liggen bij het Centraal Boekhuis. 
Onze boeken kunt u rechtstreeks bestellen bij: 

  • Centraal Boekhuis te Culemborg
  • Schors, Postbus 15624, 1001 NC  Amsterdam, tel. 020-6239981, www.schors.nl

België 
Al onze titels zijn leverbaar via distributeur Schors te Amsterdam

 


 

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Symbolon V.o.F., ook handelend onder Aionion Symbolon, Uitgeverij en Boekhandel en distributeur van astrologische software. Gevestigd te Amstelveen, Kamer van Koophandel nummer 33230156

Artikel 1. Toepassing van de Algemene Voorwaarden.
Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze handelingen, hoe ook genaamd, in het kader van onze uitgeverij, boekhandel en software distributie, en zullen op eerste verzoek van wederpartij worden toegezonden. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig wanneer deze door de directie schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 2. Overeenkomsten.
Overeenkomsten komen tot stand per internet, hetzij door bestelling via onze website, hetzij door bestelling per rechtstreekse email; per telefoon of schriftelijk, hetzij door een brief, hetzij door het invullen en afgeven van een bestelformulier.
Mondelinge overeenkomsten komen tot stand wanneer onze directie binnen 8 dagen na een opdracht te hebben ontvangen, deze schriftelijk bevestigt. Telefonisch, per email, via internet en per fax geplaatste opdrachten worden uitgevoerd conform de door ons gemaakte notities en daaraan gegeven interpretatie. Uiteraard is wederpartij bevoegd tegenbewijs te leveren.

Artikel 3. Prijzen.
3.1          Algemeen.
Op al onze prijsopgaven en offertes staat uitdrukkelijk vermeld of deze inclusief of exclusief BTW en eventuele andere heffingen van overheidswege zijn. 
Alle bij een offerte of aanbieding verstrekte prijslijsten, brochures en andere gegevens zijn zo nauwkeurig mogelijk opgegeven. Deze zijn voor ons slechts bindend indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is meegedeeld. 
3.2          Prijswijziging.
enzij anders vermeld geschieden alle prijsopgaven onder voorbehoud van prijswijziging. Gezien de wet op de vaste boekenprijs zullen wij aan consumenten altijd de geldende boekenprijs in rekening moeten brengen, ook indien die verhoogd is nadat de prijsopgave is gedaan of de bestelling is geplaatst. Indien wederpartij een consument is, kan hij indien een prijsverhoging plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, de overeenkomst ontbinden, ongeacht het percentage van de verhoging.
Indien wij met wederpartij, geen consument zijnde, een bepaalde prijs zijn overeengekomen, zijn wij niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs door de bij aflevering geldende prijs volgens onze op dat moment geldende prijslijsten in rekening te brengen. Indien de prijsverhoging meer dan 10% bedraagt heeft wederpartij het recht de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 4. Leveranties.
4.1          Levertijden.
Opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeen gekomen. Bij niet tijdige levering dienen wij derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld. De gestelde termijn voor nakoming zal minimaal 2 weken bedragen. Levertijden gaan lopen vanaf het moment dat de overeenkomst tot stand komt. 
4.2          Transport.
Leveringen van zaken geschiedt franco af bedrijf, magazijn of andere opslagplaats van ons. Het risico is nadien voor wederpartij. Wij verzekeren de goederen uitdrukkelijk niet; daarvoor dient wederpartij zelf te zorgen. Indien wederpartij transport, bezorging of verzending door ons wenst, dan zullen wij daaraan uitvoering geven, doch met de uitdrukkelijke bepaling dat het risico en de kosten voor wederpartij zullen zijn. Software wordt altijd aangetekend verzonden; de kosten van verzending zijn voor de afnemer.
4.3          Deelleveranties.
Wij zijn gerechtigd om te leveren in gedeelten (deelleveranties), welke wij afzonderlijk kunnen factureren, de wederpartij is dan verplicht te betalen overeenkomstig het hieronder bepaalde.
Onze binding aan een ( overeengekomen ) fatale termijn vervalt indien wederpartij wijziging in de specificaties van de opdracht wenst, tenzij de wijziging of het oponthoud van zo geringe betekenis is dat in redelijkheid binnen de termijn gepresteerd kan worden.
4.4          Het niet afnemen van bestelde goederen.
Wanneer de goederen na het verstrijken van de leveringstijd door de wederpartij niet zijn afgenomen, staan zij te zijner beschikking opgeslagen, voor zijn rekening en risico. Na een periode van 4 weken zijn wij gerechtigd tot verkoop van deze goederen. De eventuele mindere opbrengst en de kosten komen voor rekening van de wederpartij, onverminderd onze overige rechten.
In geval van bestelde software is de wederpartij te allen tijde verplicht deze af te nemen aangezien deze op naam is besteld en niet aan een andere partij kan worden doorverkocht. 

Artikel 5. Software.
5.1          Intellectueel en industrieel eigendom.
Het intellectueel en industrieel eigendom van de door ons gedistribueerde software is uitdrukkelijk voorbehouden aan de producent hiervan. Dit geldt zowel voor het medium waarop het aan de gebruiker ter beschikking wordt gesteld alsook de bijbehorende documentatie.
5.2          Gebruiksrechten.
De wederpartij verwerft het recht van gebruik van de software, documentatie en het medium waarop de software is vastgelegd. Gebruiksrechten worden aan de wederpartij steeds verleend c.q. ter beschikking gesteld onder de opschortende voorwaarde dat de wederpartij overeengekomen vergoedingen alsook de overige verplichtingen aan ons tijdig en volledig voldoet en betaalt.
De wederpartij is slechts bevoegd tot het niet-exclusieve gebruik van de software op twee systemen.
Ander gebruik dan waarvoor is gekocht, is niet toegestaan. 
De wederpartij is gehouden de software zelf te doen gebruiken in eigen kring - als aan ons is aangegeven - en mag deze zonder schriftelijke toestemming van de rechthebbende op geen enkele wijze overdragen / vervreemden / aan andere ter beschikking stellen etc. Overgang van de software op een computer of het verhogen van het maximum aantal toegestane gebruikers en/of netwerk is slechts toegestaan na voorafgaande machtiging tot betaling van de daarvoor geldende meerprijs als voorkomend op de dan geldende prijslijst van ons. 
5.3          Updates.
Een update vervangt een eerdere versie of weergave van de software; na ontvangst van de update dient de eerdere software buiten gebruik te worden gesteld en de drager ervan - het medium – te worden vernietigd of gewist. Gebruik van de eerdere update is alsdan niet meer toegestaan, op straffe van een boete van € 500.000,-- per overtreding van dit artikel, onverlet het recht op volledige schadevergoeding. Het gebruiksrecht is strikt persoons/bedrijfsgebonden aan de wederpartij, die het op geen enkele wijze ter beschikking mag stellen aan anderen. De wederpartij heeft de bevoegdheid recht te verkrijgen tegen de daarvoor geldende tarieven op updates en technische ondersteuning. 
5.4          Ontbindende voorwaarde.
De gebruikersovereenkomst is aangegaan onder de ontbindende voorwaarde dat de software of een kopie ervan aan een ander wordt ter beschikking gesteld of gegeven, onder welke titel en welke benaming dan ook en voorts dat wederpartij zich niet houdt aan een of meer bepalingen als opgenomen in de gebruiksovereenkomst. 
Kopieën mogen slechts voor intern back-up gebruik worden gemaakt, op de manier als aangegeven in de documentatie. 

Artikel 6. Informatiedragers.
Onder informatiedragers worden verstaan productiemiddelen in de meest ruime zin, waarop gegevens zijn of kunnen worden vastgelegd. Alle in onze opdracht voor de vervaardiging van een bepaald boek- of drukwerk gemaakte informatiedragers blijven ons eigendom, ook als zij aan afnemer in rekening gebracht zijn. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, kan de afnemer geen afgifte van deze informatiedragers vorderen. Reproductie van informatiedragers, als ook reproductie van met behulp van deze informatiedragers vervaardigde goederen is niet toegestaan, tenzij wij daartoe schriftelijk uitdrukkelijk toestemming hebben verleend.

Artikel 7. Reclame.
Wederpartij is verplicht terstond na de levering de goederen en/of programmatuur grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan terstond schriftelijk te reageren onder nauwkeurige opgave van de gebreken. Zodra een termijn van 8 dagen na levering is verstreken, wordt wederpartij geacht met de levering in te stemmen, tenzij de gebreken redelijkerwijs eerst kunnen worden geconstateerd na 8 dagen. Ook dan dient terstond na de ontdekking schriftelijk te worden gereageerd onder nauwkeurige opgave van de gebreken. 
Onze wederpartij dient ons in staat te stellen de door hem gemelde gebreken te (doen) controleren. Stelt hij ons daartoe niet in staat dan wordt de reclame ongegrond bevonden. 
Indien sprake is van werkelijke en reële gebreken dienen wij de gebreken te verhelpen naar onze keus hetzij door herstel, hetzij door vervanging, binnen een redelijke termijn van minimaal 14 dagen, of, in geval van software, zodra de vervangende software van de producent bij ons is binnengekomen.
Retournering van het geleverde kan slechts geschieden na onze voorafgaande schriftelijke toestemming, onder de door ons te bepalen voorwaarden. In geval van terugzending door de wederpartij van programmatuur blijft deze voor rekening en risico van de wederpartij, totdat wij de programmatuur hebben ontvangen. 
Voor gebreken in onze facturen geldt een klachttermijn van 8 dagen na dagtekening. Nadien wordt wederpartij geacht met het gefactureerde in te stemmen.

Artikel 8. Betaling.
Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na indiening van de factuur. Is niet binnen de in het vorige lid genoemde termijn betaald, dan is wederpartij in verzuim zonder dat ingebrekestelling is vereist. Wij zijn gerechtigd vanaf de datum dat wederpartij in verzuim is een rente te berekenen van 1,5% rente per maand of gedeelte van een maand. Bovendien zijn wij gerechtigd buitengerechtelijke kosten, gepaard gaande met het niet of niet tijdig betalen van wederpartij in rekening te brengen conform het wettelijke tarief. 
Bovenstaande geldt onverminderd ons recht op vergoeding van alle overige kosten, schaden en interessen. Indien betaling in termijnen is overeengekomen bijvoorbeeld bij deelleveringen, dient voldoening eveneens te geschieden conform het vorenstaande. De door wederpartij gedane betaling strekt steeds ter afdoening van alle verschuldigde kosten en rente en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de wederpartij dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur. Betaling dient te geschieden zonder enig recht op verrekening en/of opschorting, anders dan wederpartij volgens de wet toekomt. 
Wij behouden ons de eigendom voor van alle door ons aan de koper/wederpartij afgeleverde zaken totdat de koopprijs voor al deze zaken geheel is voldaan.

Artikel 9. Zekerheden en eigendomsvoorbehoud.
Indien daartoe aanleiding bestaat - als omstandigheden waarvoor bij wijze van voorbeeld worden genoemd: niet betaling van openstaande facturen, staking van betaling, gerede twijfel omtrent de juiste nakoming door opdrachtgever van de uit hoofde van een overeenkomst op deze rustende verplichtingen - zijn wij bevoegd van wederpartij te verlangen dat deze:

  • terstond alle verschenen en te verschijnen verplichtingen voldoet;
  • zekerheid stelt of doet stellen ten behoeve van ons voor alle verschenen of te verschijnen verplichtingen.

Indien zekerheidsstelling niet wordt verstrekt door wederpartij zijn wij bevoegd de uitvoering van de overeenkomst aan onze zijde met onmiddellijke ingang op te schorten. Indien de opdrachtgever niet binnen een redelijke termijn na de opschorting voldoet aan de op hem rustende verplichting tot zekerheidsstelling, zijn wij gerechtigd de overeenkomst tussen partijen te ontbinden, alsmede tot het vorderen van vergoeding van de volledige door ons geleden schade wegens de toerekenbare tekortkoming van de wederpartij. 
Tevens geldt de voorbehouden eigendom voor de vorderingen die wij tegen de wederpartij mochten verkrijgen wegens tekortschieten van de wederpartij in een of meer van zijn verplichtingen jegens ons. Zolang de eigendom van de afgeleverde zaken niet op de wederpartij is overgegaan mag deze de zaken niet verpanden of aan een derde enig ander recht daarop verlenen, behoudens het bepaalde in lid 6 van dit artikel. 
Op afgeleverde zaken die door betaling in eigendom van de wederpartij zijn overgegaan en zich nog in handen van de wederpartij bevinden verleent de partij als nu vooralsdan machtiging om namens hem / haar de pandrechten als bedoeld in artikel 3:237 BW tot meerdere zekerheid van vorderingen te vestigen, anders dan de in artikel 3:92 BW opgenoemde, die wij dan uit welken hoofde dan ook nog tegen de wederpartij mochten hebben. 
Wederpartij is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van ons te bewaren. Wederpartij is verplicht de zaken voor de duur van de voorbehouden eigendom tegen brand- ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal te verzekeren en de polissen van deze verzekeringen aan ons op eerste aanzegging ter inzage te geven. Alle aanspraken van wederpartij op de verzekeraars van de zaken uit hoofde van genoemde verzekeringen zullen, zodra wij te kennen geven dit te wensen, door wederpartij aan ons worden verpand op de wijze aangegeven in art. 3:239 BW, tot meerdere zekerheid van onze vorderingen tegen wederpartij.
Indien wederpartij met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen jegens ons tekortschiet of ons goede grond geeft te vrezen dat hij in die verplichtingen zal tekortschieten, zijn wij gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken terug te nemen. Na terugneming zal wederpartij worden gecrediteerd voor de marktwaarde welke in geen geval hoger kan zijn dan de oorspronkelijke koopprijs, verminderd met de op de terugneming gevallen kosten. Het is wederpartij toegestaan de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken in het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf aan derden te verkopen en over te dragen. Bij verkoop op krediet is de koper verplicht van zijn afnemers een eigendomsvoorbehoud te bedingen op de voet van het bepaalde van dit artikel.

Artikel 10. Ontbinding.
10.1       Beëindiging.
Een overeenkomst kan uitsluitend worden beëindigd hetzij door een rechterlijk vonnis, hetzij door middel van een schriftelijke verklaring gericht bij aangetekend schrijven aan de andere partij, zulks uitsluitend vanwege het door die andere partij toerekenbaar tekortschieten in de nakoming van de op die partij rustende plicht tot nakoming van wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst, onverminderd andere hem wettelijk toekomende rechten. Wij kunnen in afwijking hiervan de overeenkomst met onmiddellijk ingang zonder rechterlijke tussenkomst door middel van een schriftelijke kennisgeving aan wederpartij geheel of gedeeltelijk beëindigen, indien wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, indien aan hem - al dan niet voorlopig - surséance van betaling wordt verleend, indien hij anderszins niet in staat is aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen of indien zijn onderneming wordt geliquideerd of beëindigd. Wij zullen terzake deze ontbinding nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden. 
10.2       Bij al geleverde prestaties.
Indien wederpartij ten tijde van de ontbinding reeds prestaties ter uitvoering van een overeenkomst had ontvangen, kan deze de overeenkomst slechts gedeeltelijk ontbinden en wel uitsluitend voor dat gedeelte, dat door ons alsdan nog niet is uitgevoerd. Bedragen die wij vóór de ontbinding hebben gefactureerd in verband met hetgeen wij reeds ter uitvoering van de overeenkomst hebben verricht en/of geleverd, blijven onverminderd verschuldigd en worden - voor zover zij dat niet reeds zijn/waren - op het moment van ontbinding direct opeisbaar. 
10.3       Annulering of weigering zaken af te nemen.
Indien wederpartij een overeenkomst annuleert (tenzij wij nakoming vorderen) en/of weigert de zaken af te nemen, is hij verplicht de door ons reeds aangeschafte materialen en al dan niet bewerkte grondstoffen tegen kostprijs inclusief lonen en sociale lasten over te nemen en is hij bovendien en bedrag verschuldigd van 15% van de overeengekomen prijs. 
Indien de door wederpartij geannuleerde overeenkomst bestaat uit op naam bestelde software, is hij verplicht deze tegen de overeengekomen prijs dan wel de catalogusprijs af te nemen.
Wederpartij is verplicht ons te vrijwaren tegen vorderingen van derden tengevolge van de annulering en/of weigering. Opschorting of beëindiging van de verdere uitvoering van de overeenkomst door ons omvat mede de bevoegdheid om ons zelf duidelijk in het bezit te stellen van al onze eigendommen.

Artikel 11. Aansprakelijkheid.
11.1       Algemeen
Wij aanvaarden aansprakelijkheid voor door wederpartij geleden schade die het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van onze verbintenis, indien en voor zover deze aansprakelijkheid door onze verzekering wordt gedekt, tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering.
Indien de verzekeraar om enige reden niet tot uitkering overgaat is de aansprakelijkheid beperkt tot het factuurbedrag met een maximum van € 5.000,00 . 
In afwijking van lid 1 en lid 2 aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door onoordeelkundig gebruik van het geleverde of door het gebruik daarvan voor een ander doel dan waarvoor het naar objectieve maatstaven geschikt is, of voor schade in de vorm van omzetderving of verminderde goodwill in het bedrijf of beroep van wederpartij. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van onjuist en/of onvolledige gegevens afkomstig van de wederpartij. 
11.2       Software
Hoewel de software getest is en de documentatie gecontroleerd is, aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid, hoe dan ook, terzake van (on-)geschiktheid en (niet-)geëigendheid voor enig bijzonder en/of specifiek doel en storingen in, van en met betrekking tot de software en de documentatie. Wij kunnen niet garanderen dat er geen sprake is of kan zijn van verschil tussen produkt en documentatie. Wij garanderen evenmin dat zich bij gebruik van de software geen gebreken en/of fouten kunnen voordoen. Het vorenstaande geldt in volle omvang voorzover rechtens niet anders geldt. 
De software wordt voorafgaande aan de levering getest op verschillende Windows-versies. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor het niet werken van software als gevolg van eigen instellingen op de computer, waaronder te sterke beveiligingen, virussen of problemen van welke andere aard ook. De wederpartij zorgt voor backup's van bestanden; wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor verlies van bestanden.
11.3       Onrechtmatige daad
In geval van een onrechtmatige daad onzerzijds of van onze ondergeschikten zijn wij slechts aansprakelijk voor vergoeding van schade door dood of lichamelijk letsel. In deze gevallen is de aansprakelijkheid beperkt tot de uitkering die onze verzekering doet. 
11.4       Rechten van derden
Wij zijn niet aansprakelijk wegens schending van octrooien, licenties of andere rechten van derden door het gebruik van gegevens welke ons door of vanwege de opdrachtgever ter uitvoering van de opdracht zijn verstrekt. Wederpartij verleent te dien aanzien volledige vrijwaring aan ons. Wij zijn gerechtigd onze verplichtingen uit overeenkomst op te schorten tot het moment waarop onherroepelijk in rechte komt vast te staan dat door ons geen inbreuk op rechten wordt gemaakt. De in dit artikel opgenomen beperkingen gelden niet indien de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van ons of een van onze leidinggevende ondergeschikten. Indien wij door een derde worden aangesproken voor schade waarvoor wij niet aansprakelijk zijn dient wederpartij ons te vrijwaren door de schade aan die derde te vergoeden, althans daarin te dragen overeenkomstig de Wet.

Artikel 12. Overmacht.
Wij zijn niet aansprakelijk indien een tekortkoming het gevolg is van overmacht. Tijdens overmacht worden onze leverings- en andere verplichtingen opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van onze verplichtingen niet mogelijk is langer duurt dan dertig dagen zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat. Indien wij bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan onze verplichtingen hebben voldaan, of slechts gedeeltelijk aan onze verplichtingen kunnen voldoen, zijn wij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. 
Onder overmacht in de zin van dit artikel wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen en die aan ons niet zijn toe te rekenen. In ieder geval wordt als overmacht aangemerkt: transportmoeilijkheden, brand, diefstal met of zonder braak, overheidsmaatregelen, waaronder in- en uitvoerverboden, contingenteringen en bedrijfsstoringen bij onze leveranciers, wanprestatie door onze leveranciers waardoor wij onze verplichtingen jegens de wederpartij niet (meer) kunnen nakomen, onverwacht sluitingen bij leveranciers ook indien deze samenhangen met bekende feestdagen, belemmeringen veroorzaakt door relletjes, alsmede gebrekkige medewerking, informatie of materialen van wederpartij. Ook andere vormen van overmacht dienen hieronder te worden gerekend.

Artikel 13. Toepasselijk recht en forumkeuze.
Op al onze overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen, ook wanneer slechts één partij meent dat sprake is van een geschil, zullen worden geslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam, behoudens die geschillen, waarin de kantonrechter bevoegd is; wat deze laatste geschillen betreft gelden de wettelijke competentieregels ter zake. Indien de wederpartij een consument is heeft hij het recht gedurende een maand nadat wij ons op deze bepaling hebben beroepen, te kiezen voor beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde burgerlijke rechter.

Artikel 14. Wijziging voorwaarden.
Wij behouden ons, voor zover het ons rechtens is toegestaan, het recht voor onze voorwaarden te veranderen waarbij de gewijzigde voorwaarden tussen ons en wederpartij van kracht zullen zijn met ingang van veertien dagen nadat deze aan wederpartij bekend gesteld zullen zijn, zonder dat deze tegen de gelding van de nieuwe voorwaarden tussen partijen geprotesteerd zal hebben. 
Bij ontstentenis van protest of annulering in genoemde termijn gelden de gewijzigde voorwaarden als geaccordeerd door wederpartij.
In geval van protest tegen de gewijzigde voorwaarden heeft wederpartij de bevoegdheid om reeds gegeven (nog niet uitgevoerde) opdrachten te annuleren binnen genoemde termijn van veertien dagen, tenzij wij verklaren - binnen veertien dagen na ontvangst van bedoeld protest - bereid te zijn opdrachten als genoemd uit te voeren op basis van de voorheen geldende voorwaarden. Indien wederpartij gebruik maakt van de hierboven aan hem gegeven bevoegdheid tot annulering zullen wij tot generlei schadevergoeding gehouden zijn en is wederpartij slechts gehouden tot voldoening van die goederen, werkzaamheden en diensten die reeds geleverd zijn.
Indien nieuwe wetgeving zulks vereist, zullen de algemene voorwaarden hieraan aangepast worden en vervallen die onderdelen die niet meer in overeenstemming zijn met het Nederlands recht. Waar nodig zullen deze vervangen worden door nieuwe voorwaarden. 

Versie 2010-01-01